Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

Niniejsza polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies (dalej: „Polityka Prywatności”) stanowi zbiór zasad przetwarzania danych osobowych i zbierania plików cookies na stronach internetowych „Willa-Bystry” w Zakopanem (dalej: „Serwis”).

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

Niniejsza Polityka Prywatności jest adresowana wszystkich osób, które odwiedzają stronę www.willa-bystry.pl (dalej: „Serwis”), kontaktują się z Administratorem Danych Osobowych (telefonicznie, mailowo, przez formularz kontaktowy – „Formularz rezerwacji”), są pracownikami, współpracownikami lub reprezentantami kontrahentów Administratora Danych Osobowych (dalej: “Użytkownicy”).

Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Użytkownik powinien zapoznać się z Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających z Serwisu. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest FIRMA USŁUGOWO - HANDLOWA JACEK PIERÓG, (dalej: „Administrator”). Użytkownicy mogą skontaktować się z Administratorem w następujący sposób:
 1. listownie na adres: ulica Karłowicza 7, 34-500 Zakopane,
 2. poprzez e-mail: kontakt@willa-bystry.pl,
 3. telefonicznie: +48 609 109 640.
Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

2. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w następujących celach i w oparciu o poniższe podstawy prawne:
 1. Udzielanie odpowiedzi na zapytania kierowane przez Użytkowników oraz kontaktowanie się z Użytkownikami w sprawach, z którymi zwrócili się do Administratora korzystając m.in. z formularza rezerwacyjnego lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na potrzebie udzielenia odpowiedzi Użytkownikom.
 2. Kontaktowanie się z Użytkownikami w sprawach bieżących, w tym w szczególności w zakresie wykonywania umów między Administratorem a Użytkownikiem, pracodawcą Użytkownika lub podmiotem, który Użytkownik reprezentuje, przedstawianie ofert, realizacja rezerwacji, otrzymywanie zamówień oraz zleceń, udzielanie odpowiedzi na pytania. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na potrzebie bieżącego kontaktu z kontrahentami Administratora.
 3. Realizacja umów zawartych między Administratorem a Użytkownikiem, pracodawcą Użytkownika lub podmiotem, który Użytkownik reprezentuje, w tym przyjmowanie i realizacja zamówień i rezerwacji, składanie zamówień, zawieranie umów, dokonywanie czynności z zakresu rachunkowości, obsługa księgowa, windykacja należności. Podstawą prawną jest niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy z Użytkownikiem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na potrzebie prawidłowej realizacji umów z kontrahentami.
 4. Wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym w szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz przepisów miejscowych np. zw. z opłatą miejscową lub opłatą klimatyczną (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO).
 5. Ustalenie, zabezpieczenie i dochodzenie ewentualnych roszczeń zarówno po stronie Administratora jak i Użytkownika. Podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

3. Kategorie odnośnych danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników niezbędne do realizacji celów, o których mowa w niniejszej Polityce prywatności, w szczególności dane identyfikacyjne i dane kontaktowe.

4. Źródło pochodzenia danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników, które nie są zbierane od nich bezpośrednio, mogą być pozyskiwane od osób, które wspólnie z nimi dokonują rezerwacji pobytu, pracodawców Użytkowników, ich współpracowników lub podmiotów, których Użytkownik reprezentuje. Administrator może również przetwarzać dane osobowe pochodzące ze źródeł publicznie dostępnych.

5. Odbiorcy danych (kategorie odbiorców)

Administrator może udostępnić dane osobowe jedynie podmiotom, z którymi posiada zawartą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym świadczącym na rzecz Administratora usługi, takie jak usługi logistyczne, prawne, audytorskie i księgowe, jak również dostawcom usług informatycznych, w tym poczty elektronicznej. 
W szczególności Administrator, korzystając z usług serwisu rezerwacyjnego Hortes.pl udostępnia dane osobowe Użytkowników serwisowi Hotres.pl, który należy do firmy LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą w Jeleniej Górze 58-570, ul. Młyńska 12A, NIP 6112272445, nazywany dalej „Hotres.pl”. Poniżej Użytkownik może zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, do których zobowiązany jest Hotres.pl:
 1. Hotres.pl jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Użytkownika, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Hotres.pl oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych.
 3. Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Gość wyrażają zgodę.
 4. W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązany się do:
  1. szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych
  2. ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania
  3. zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego
  4. regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych

6. Okres przechowywania danych osobowych

Administrator będzie przechowywać dane Użytkowników przez okres niezbędny do realizacji określonych powyżej celów. Jeżeli:
 1. dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w związku z wykonaniem umowy zawartej z Użytkownikiem, jego pracodawcą lub podmiotem, którego Użytkownik reprezentuje będą one przechowywane przez okres wykonywania umowy oraz w zakresie w jakim jest to niezbędne – przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z zawarciem i realizacją umowy albo dłużej, jeżeli wymagają tego przepisy prawa.
 2. Użytkownik kontaktował się z Administratorem – jego dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla celów kontaktowania się z Użytkownikiem oraz przez okres 1 roku od zakończenia kontaktu.
 3. Jeżeli dane osobowe Użytkownika nie będą już niezbędne do celów, dla których były przetwarzane, Administrator będzie je przechowywał w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami zarówno po stronie Administratora jak i Użytkownika jedynie przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa.

7. Konsekwencje niepodania danych osobowych

Poza przypadkami, w których podanie danych osobowych stanowi wymóg prawny, podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże ich niepodanie utrudni lub uniemożliwi Administratorowi realizację celów określonych powyżej.

8. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Dane Użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą przetwarzane w formie profilowania.

9. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Użytkownikowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 1. Prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile prawa te nie są wyłączone lub ograniczone przez przepisy prawa.
 2. Prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację Użytkownika lub w każdym momencie, jeżeli dane te są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego – w przypadkach, kiedy dane osobowe Użytkownika są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
 3. Prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
 4. Prawo wniesienia skargi do organu – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Inne prawa wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z Administratorem.

PLIKI COOKIES

1. Co to są pliki cookies?

Pliki cookies są danymi internetowymi, w szczególności plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym (komputerze, telefonie komórkowym, tablecie) Użytkownika. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym. Za pomocą plików cookies dostarczane są Administratorowi informacje statystyczne o ruchu Użytkowników, aktywności Użytkowników i sposobie wykorzystania Serwisu. Pozwalają one na dostosowanie treści i usług do preferencji Użytkownika.
Termin „plik cookie” odnosi się do plików cookies i innych podobnych narzędzi opisanych w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) oraz art. 173 Prawa telekomunikacyjnego.

2. Do czego służą pliki cookies?

W związku z korzystaniem przez nas z plików cookies, przekazujemy najważniejsze informacje na temat ich zastosowania.
Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Użytkownikach, z wyjątkiem informacji o ich zachowaniu na stronach Serwisu.
Administrator przechowuje pliki cookies na komputerach Użytkowników w celu:
 1. właściwego dopasowania Serwisu do potrzeb Użytkowników oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
 2. zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień Użytkownika, rozpoznania urządzenia Użytkownika i odpowiedniego wyświetlania strony internetowej dostosowanej do jego potrzeb (wersja pełna, wersja mobilna strony);
 3. tworzenia statystyk oglądalności Serwisu, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 4. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. zapisania danych rezerwacyjnych w systemie rezerwacji, aby po ponownym odwiedzeniu Serwisu ich nie tracić.

3. Jakie mamy rodzaje plików cookies?

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
 1. „sesyjne” („session cookies”) oraz
 2. „stałe” („persistent cookies”).
Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

4. Jak blokować działanie plików cookies?

W wielu przypadkach przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmian ustawień dotyczących plików cookies np. w ten sposób aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarek bądź na poniższych stronach www:
 1. w przeglądarce Internet Explorer
  [link – https://support.microsoft.com/pl-pl/products/windows?os=windows-10]
 2. w przeglądarce Mozilla Firefox
  [link – https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka]
 3. w przeglądarce Chrome
  [link – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl]
 4. w przeglądarce Safari
  [link – https://support.apple.com/pl-pl/HT201265]
 5. w przeglądarce Opera
  [link – http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html]
Administrator informuje jednak, że ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Willa Bystry Partner

Partner Willa Kozińcówka


Nasza strona korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach użytkowników. Dalsze korzystanie ze strony, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę prywatności.