Regulamin

REGULAMIN REZERWACJI POKOI

 

Niniejszy regulamin stanowi o warunkach rezerwacji pokoi zamieszczonych na stronie internetowej http://www.willa-bystry.pl

I. Definicje

 • Pokój – lokal opisany szczegółowo na stronie http://www.willa-bystry.pl.pl lub portalach ogłoszeniowych, który stanowi przedmiot Rezerwacji lub Usług, do którego Wynajmujący posiada tytuł prawny,
 • Kaucja – określona przez Wynajmującego suma pieniędzy pobierana od Klienta, której zadaniem jest zabezpieczenie roszczeń w przypadku wystąpienia ewentualnych szkód w wyposażeniu i nieprzestrzegania przez Klienta postanowień Regulaminu.
 • Klient – osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, korzystająca z Usług Wynajmującego na podstawie niniejszego Regulaminu,
 • Potwierdzenie Rezerwacji – formularz sporządzony przez Wynajmującego potwierdzający skuteczne dokonanie Rezerwacji przesłany Klientowi drogą mailową,
 • Regulamin – niniejszy regulamin określający m.in. warunki świadczenia Usług i dokonywania Rezerwacji,
 • Rezerwacja – uprawnienie do korzystania z Pokoju na warunkach określonych w niniejszych Regulaminie i Potwierdzeniu Rezerwacji,
 • Usługa – Rezerwacja oraz krótkoterminowy najem opisanego na stronach http://www.willa-bystry.pl lub portalach ogłoszeniowych, który Wynajmujący wynajmuje Klientom na cele mieszkaniowe, działając w imieniu własnym lub na rzecz osób powierzających mu wykonanie wymienionej usługi, z zastrzeżeniem, że Usługa nie służy zaspokajaniu stałych potrzeb mieszkaniowych Klientów,
 • Cena za Usługę - łączna kwota należna za usługę krótkoterminowego najmu Apartamentu Klientom na cele mieszkaniowe opisanego na stronach http://www.willa-bystry.pl lub portalach ogłoszeniowych.
 • Wynajmujący – Firma Usługowo- Handlowa Jacek Pieróg adres: ul. Karłowicza 7, 34-500 Zakopane  NIP: 7351790971 świadcząca Usługę,
 • Zadatek – opłata w wysokości nie mniejszej niż 35% ceny za Usługę, która stanowi podstawę świadczenia Usługi, podlegająca zaliczeniu na poczet ceny Usługi. Strony mogą uzgodnić inną kwotę Zadatku lub z niej zrezygnować.

 

II. Przedmiot Regulaminu

Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać Rezerwacji i wynajmu miejsc noclegowych. Dokonanie Rezerwacji za pośrednictwem serwisu internetowego http://www.willa-bystry.pl jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu i zawarciem umowy. Umowa pomiędzy Klientem a Wynajmującym zostaje zawarta w momencie dokonania Rezerwacji on-line bądź telefonicznie.

 

III. Rezerwacja

 1. Celem dokonania Rezerwacji, Klient rezerwuje pobyt on-line lub telefonicznie. Na adres e-mail Klienta zostanie wysłana wstępna Rezerwacja wybranego Pokoju, która jest utrzymywana przez system przez okres wskazany w potwierdzeniu Rezerwacji – w tym czasie powinien wpłynąć na konto Wynajmującego wyliczony Zadatek. W przypadku braku potwierdzenia dokonania wpłaty Zadatku w terminie, Rezerwacja może zostać anulowana.
 2. Potwierdzeniem Rezerwacji ze strony Klienta jest wpłacenie na konto Wynajmującego wyliczonej kwoty Zadatku. Rezerwacja zmienia status na Potwierdzoną Rezerwację z chwilą uznania Zadatku na rachunku bankowym Wynajmującego.
 3. Wynajmujący potwierdza zmianę statusu Rezerwacji, przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta, nie później niż w terminie 24 godzin od daty wpływu Zadatku na rachunek Wynajmującego.
 4. Pokoje mogą zostać wyjątkowo zarezerwowane w inny sposób, po uprzedniej konsultacji telefonicznej z Wynajmującym oraz po wyrażeniu przez niego na to pisemnej zgody.
 5. Minimalny czas trwania Rezerwacji podany jest w formularzu dostępnym na stronie internetowej http://www.willa-bystry.pl.
 6. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy (Usługi) zgodnie z przepisem art. 38 punkt 12 Ustawy o prawach konsumenta.

 

IV. Płatności

 1. W przypadku wymaganego Zadatku, Klient dokonuje płatności na rachunek wskazany przez Wynajmującego, przy użyciu jednej z dostępnych na stronie internetowej http://www.willa-bystry.pl form płatności on-line lub poprzez realizację przelewu bankowego, w tytule którego podaje numer Rezerwacji lub podanie danych karty kredytowej. Płatności online realizuje Przelewy24PayPro S.A. ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań.
 2. Uznanie rachunku Wynajmującego Zadatkiem po terminie wskazanym powyżej, nie powoduje dojścia Rezerwacji do skutku, chyba że mimo tego Wynajmujący dokona Potwierdzenia Rezerwacji.
 3. Płatność pozostałej części ceny za Usługę dokonuje się na następujących zasadach:
  a. gotówką lub karta płatniczą Visa, Euro/Mastercard, Diners Club, JCB, Maestro, Discover, UnionPay credit card z chwilą wydania kluczy do Pokoju
  b. przelewem bankowym na rachunek Wynajmującego, nie później niż na 24 godziny przed pierwszym dniem korzystania z Pokoju.
 4. Koszty przelewów bankowych obciążają w całości Klienta.
 5. W każdym przypadku płatność całości opłaty za pobyt i uznanie rachunku Wynajmującego muszą nastąpić przed przekazaniem wynajmowanego Pokoju do dyspozycji Klienta.
 6. Klient zainteresowany otrzymaniem faktury jest zobowiązany do poinformowania o tym Wynajmującego oraz do przekazania niezbędnych danych księgowych w momencie dokonywania Rezerwacji, w każdym przypadku nie później niż przed dokonaniem pierwszej płatności.
 7. Do ceny Usługi doliczana jest dodatkowo opłata miejscowa (klimatyczna) w wysokości 2,00 zł dziennie za każdą osobę zamieszkującą Pokój. Klient jest zobowiązany do jej uiszczenia wraz z ceną za Usługę najpóźniej w dniu przyjazdu  wyłącznie gotówką.

 

 

V. Zmiany w Rezerwacji oraz odwołanie Usługi

 1. Wszelkie zmiany w Rezerwacji oraz jej anulowanie wymagają przesłania przez Klienta rezygnacji lub zapytania o zmianę na adres e-mail wskazany w Rozdziale XII poniżej. W przypadku anulowania Rezerwacji przez Klienta, pobrany Zadatek nie podlega zwrotowi.
 2. Klientowi przysługuje możliwość przeniesienia Rezerwacji na inny dostępny termin i wykorzystania wcześniej wpłaconego Zadatku, jednakże termin przeniesienia Rezerwacji nie może być oddalony od poprzedniego anulowanego terminu Rezerwacji o więcej niż 4 miesiące. Każdy Klient, w ramach konkretnej Rezerwacji jest uprawniony do dokonania w tym trybie maksymalnie jednej zmiany Rezerwacji.
 3. Zmian w Rezerwacji dokonuje się poprzez edycję utworzonej Rezerwacji. Edycja może dotyczyć terminu wykonanej Rezerwacji, co może skutkować zmianą kwoty wartości Rezerwacji. Przy edycji należy uwzględnić brak możliwości zmiany długości pobytu poniżej pierwotnie zarezerwowanego lub wymaganego czasu jej trwania, jeśli taki czas jest dla danego Pokoju wymagany.
 4. Zmiana Rezerwacji ze strony Klienta w zakresie terminu może nastąpić najpóźniej na miesiąc przed rozpoczęciem świadczenia Usługi pod warunkiem dysponowania wolnymi terminami i Pokojami.
 5. W przypadku gdy cena wynikająca z aktualizacji Rezerwacji będzie wyższa, Klient zobowiązany jest do uzupełnienia kwoty Zadatku, na zasadach określonych w Rozdziale IV powyżej. W takiej sytuacji Zadatek wpłacony przy pierwotnym dokonywaniu Rezerwacji ulega zaliczeniu na poczet Zadatku wynikającego z tytułu aktualizacji Rezerwacji.
 6. W przypadku gdy cena będzie niższa, różnica pomiędzy dotychczasową wysokością Zadatku a zaktualizowaną wysokością Zadatku zostaje zaliczona na poczet końcowej płatności ceny.
 7. Wcześniejszy wyjazd Klienta z przyczyn niezależnych od Wynajmującego, nie uprawnia do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystany okres.

 

VI. Przyjazd, zameldowanie i wyjazd

 1. Wydanie Pokoju Klientowi w pierwszym dniu Usługi następuje nie wcześniej niż o godzinie 16:00 i nie później niż o godzinie 22:00. Na przyjazd w po godzinie 22:00 zgodę musi wyrazić Wynajmujący. W takim przypadku pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 100,00 zł. Wydanie Pokoju przed godziną 16:00 również może nastąpić pod warunkiem wcześniejszego wyrażenia zgody przez Wynajmującego.
 2. Klient zobowiązany jest poinformować Wynajmującego o planowanej godzinie przyjazdu, najpóźniej w dniu poprzedzającym planowany dzień przyjazdu. Klient zobowiązany jest także poinformować Wynajmującego o braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za ewentualne opóźnienia w wydaniu obiektu spowodowane brakiem właściwego zawiadomienia o godzinie przyjazdu.
 3. Wydanie Pokoju następuje na podstawie okazanego Wynajmującemu lub jego przedstawicielowi dowodu tożsamości oraz po uiszczeniu Ceny za Usługę (jeśli płatności nie dokonano przelewem). W razie wyrażenia takiej prośby w terminie wskazanym w Rozdziale IV powyżej, Klientowi zostanie przekazana faktura za Usługę.
 4. Odbiór kluczy następuje bezpośrednio w obiekcie. Do każdego Pokoju wydawany jest po zameldowaniu jeden klucz. Za dodatkowy klucz Wynajmujący pobiera Kaucję na zasadach opisanych w Rozdziale VIII poniżej.
 5. Wynajmujący lub jego przedstawiciel może odmówić wydania kluczy do Pokoju osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających oraz zachowujących się agresywnie, stwarzających zagrożenie dla osób lub mienia, jak również w przypadku, gdy z okoliczności wynikać będzie możliwość naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu.
 6. Klient jest zobowiązany do weryfikacji stanu Pokoju (w tym w szczególności co do ew. usterek wyposażenia i umeblowania Pokoju) niezwłocznie po otrzymaniu kluczy. W przypadku, gdy usterki nie zostaną zgłoszone w ciągu 2 godzin od przekazania kluczy przez Wynajmującego, Klient może zostać obciążony kosztami ich usunięcia.
 7. Na każdy Pokój przypada jedno miejsce postojowe. Parking przy budynku jest bezpłatny, niestrzeżony i tylko dla samochodów osobowych. Wynajmujący w dniu przyjazdu wskazuje miejsce postojowe.
 8. Zwrot Pokoju następuje w ostatnim dniu Usługi najpóźniej do godziny 10:00. Zwrot Pokoju po godzinie 10:00 wymaga wcześniejszego wyrażenia zgody przez Wynajmującego. Klient zobowiązany jest uzgodnić godzinę zwrotu lokalu z Wynajmującym.
 9. Z chwilą zakończenia Usługi, Klient w dniu wyjazdu oddaje Wynajmującemu lub jego przedstawicielowi klucze. W przypadku ich zagubienia bądź zniszczenia, Klient zobowiązuje się uiścić dodatkową opłatę w wysokości 250,00 zł. Klient nie może wymieniać zamków ani samodzielnie dorabiać kluczy do Pokoju. Z chwilą zakończenia okresu najmu, Wynajmujący lub jego przedstawiciel dokonują sprawdzenia stanu Pokoju w obecności Klienta.
 10. W razie niedokonania zwrotu Pokoju po zakończeniu najmu Klient zobowiązany będzie uiszczać Wynajmującemu karę umowną w wysokości 1.000,00 zł, za każdą dobę bezumownego korzystania z Pokoju po dacie zakończenia najmu (Usługi).
 11. Czas trwania Usługi liczony jest w dobach. Doba trwa od godziny 16.00 danego dnia świadczenia Usługi (najmu) do godziny 10:00 dnia następnego.

 

VII. Obowiązki Klienta

 1. Klient zobowiązany jest do przestrzegania zasad korzystania z Pokoju zawartych w niniejszym Regulaminie, a także w pisemnym regulaminie znajdującym się w Pokoju.
 2. Liczba osób mogących przebywać w Pokoju jest ograniczona do podanej w opisie Pokoju, zamieszczonym na stronie http://www.willa-bystry.pl lub portalach ogłoszeniowych.
 3. Klient nie może oddawać w podnajem Pokoju oraz przekazywać go osobom trzecim. Możliwość odwiedzin osób trzecich należy uprzednio uzgodnić z Wynajmującym. Osoby odwiedzające mogą przebywać na terenie budynku do godz. 22.00.
 4. Klient zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa, poszanowania zasad współżycia społecznego, w tym do poszanowania ciszy nocnej w godzinach od 22:00 do 7:00. Zabrania się organizacji głośnych i uciążliwych spotkań towarzyskich lub imprez w Pokoju oraz jego bezpośredniej okolicy.
 5. W Pokoju zabrania się palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia. Każdy pokój wyposażony jest w czujniki pożarowe. W przypadku nieuzasadnionego wezwania Straży Pożarnej, lub dearomatyzacji Pokoju koszty ponosi Klient. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest również używanie w Pokoju grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia Pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych. Klient ma obowiązek zwrócić szczególną uwagę na należytą obsługę zaworów wody i urządzeń elektrycznych.
 6. W Pokojach obowiązuje zakaz
  (i) wprowadzania zwierząt
  (ii) pozostawiania otwartych okien w czasie nieobecności Klienta
  (iii) chodzenia po budynku w obuwiu narciarskim oraz górskim (narty i buty należy zostawiać w narciarni – przyziemie).
 7. Budynek, w którym znajduje się Pokój jest objęty jest obowiązkiem segregacji śmieci. Z uwagi na powyższe – Klient powinien umożliwiać Wynajmującemu realizację obowiązków poprzez dokonywanie selekcji odpadów i umieszczanie ich we wskazanym przez Wynajmującego miejscu.
 8. W przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu w tym w szczególności postanowień punktów 1-6 niniejszego Rozdziału, Wynajmujący upoważniony jest do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

 

VIII. Kaucja

 1. Przed rozpoczęciem świadczenia Usługi, od Klienta pobierana jest Kaucja, w wysokości od 400,00 zł do 1.000,00 zł, a w okresie weekendowym oraz sylwestrowym w wysokości od 500,00 zł do 2.000,00 zł (wysokość Kaucji każdorazowo ustala Wynajmujący)  na zasadzie preautoryzacji karty płatniczej Visa, Euro/Mastercard, Diners Club, JCB, Maestro, Discover, UnionPay credit card lub w szczególnych przypadkach w gotówce na poczet wystąpienia ewentualnych szkód w pokoju, wyposażeniu lub innych przypadków nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku wydania drugiego i kolejnego klucza do pokoju, od Klienta pobierana jest Kaucja w wysokości 250,00 zł za każdy dodatkowy klucz.
 3. Kaucja jest zwracana Klientowi w przypadku:
  a. niewystąpienia szkód w wyposażeniu i przestrzegania przez Klienta oraz jego gości Regulaminu w okresie Usługi (Kaucja ad. 1),
  b. zwrotu wszystkich pobranych kluczy (Kaucja ad. 2).
  przelewem  na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub zwolnienia preautoryzacji karty płatniczej w terminie 7 dni od zakończenia Usługi

 

IX. Odpowiedzialność Wynajmującego i Klienta

 1. W przypadku siły wyższej tj. nadzwyczajnych okoliczności, niezależnych od żadnej ze Stron, katastrof żywiołowych, strajków, działań wojennych lub innych sytuacji wyjątkowych uniemożliwiających realizację Usługi zgodnie z umową, Wynajmujący jest zwolniony z odpowiedzialności.
 2. W wyjątkowych sytuacjach Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zamiany Pokoju na taki sam lub o wyższym standardzie, za tą samą lub niższą cenę.
 3. Pokój jest samodzielnym lokalem mieszkalnym wykorzystywanym przez Klienta na podstawie stosunku najmu. W związku z powyższym Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Klienta lub inne osoby korzystające z Pokoju. W szczególności, Wynajmujący nie ponosi wobec Klienta odpowiedzialności, o której mowa w art. 846-852 Kodeksu cywilnego.
 4. Wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za obrażenia lub szkody poniesione przez Klienta oraz jego gości. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności cywilno-prawnej z tytułu roszczeń w przypadku zajścia nieszczęśliwych wypadków, obrażeń ciała lub śmierci Klienta lub osób trzecich na terenie Pokoju w okresie pobytu Klienta. Wynajmujący jest w pełni zwolniony z takiej odpowiedzialności.
 5. Klient zobowiązuje się, że posiada własne ubezpieczenie chroniące przed jakimikolwiek obrażeniami, które mogłyby wystąpić w trakcie użytkowania Pokoju.
 6. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi należy składać listownie na adres siedziby Wynajmującego lub elektronicznie na adres poczty elektronicznej Wynajmującego w terminie 7 dni od dnia, w którym wystąpiła przyczyna reklamacji. Wynajmujący dołoży najwyższych starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez Wynajmującego. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługobiorca zostanie niezwłocznie poinformowany za pośrednictwem poczty e-mail na adres podany w zgłoszeniu reklamacji.
 7. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność finansową za wszelkie szkody, jakie wyrządzi w budynku, w którym znajduje się Pokój, w Pokoju oraz w wyposażeniu Pokoju. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Wynajmującego o wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić go lub jakąkolwiek inną osobę na szkodę oraz o jakichkolwiek szkodach wyrządzonych w budynku, w którym znajduje się Pokój, w Pokoju oraz w wyposażeniu Pokoju, a także o wszelkich roszczeniach osób trzecich w związku z takimi szkodami, w tym właścicieli mieszkań sąsiadujących z Pokojem. Klient jest także odpowiedzialny za działania lub zaniechania osób, które korzystają w jego imieniu z Pokoju oraz gości zaproszonych przez Klienta.
 8. Wynajmujący ma prawo do pokrycia szkody z tytułu otrzymanej Kaucji. Jeśli wartość wyrządzonych szkód przewyższać będzie wartość Kaucji, Klient zobowiązuje się do ich niezwłocznego pokrycia, zgodnie z przekazanym mu przez Wynajmującego kosztorysem. Zawiadomienie zawierające kosztorys napraw zostanie przekazane Klientowi w terminie 14 dni od daty zakończenia pobytu.
 9. Wynajmującemu przysługuje prawo wstępu do Pokoju, celem usunięcia zgłoszonej przez Klienta awarii, w razie powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że Klient narusza postanowienia niniejszego Regulaminu oraz celem wykonania usług porządkowych (sprzątanie Pokoju). W przypadku, gdy Klient nie będzie obecny w Pokoju, przedstawiciele Wynajmującego, po podjęciu próby skontaktowania się z Klientem – mają prawo wejścia do Pokoju pod nieobecność Klienta.
 10. Wynajmujący ma prawo dochodzić swoich praw do odszkodowania na zasadach wskazanych w przepisach Kodeksu cywilnego, jeśli Klient nie wywiąże się ze zobowiązania pokrycia kosztów wyrządzonych szkód.

 

X. Cena za Usługę.

1. Cena za Usługę składa się zawsze z kwoty głównej oraz kwoty opłaty serwisowej, wymienionej w potwierdzeniu rezerwacji przesyłanej do klienta przez system rezerwacyjny, działający na stronie www obiektu, po dokonaniu rezerwacji. Cena za rezerwacje dokonywane przez zewnętrzne portale internetowe jak booking.com, expedia, airbnb itp. jest Ceną za Usługę, która obejmuje już obydwie kwoty.

Cena za Usługę dodatkowo może być powiększona o dopłatę za późne zameldowanie w kwocie 100zł lub dopłatę za dodatkowe łóżeczko dla dziecka w kwocie 100,00 zł i doliczana jest w dniu przyjazdu.

Ceny podane na stronie http://www.willa-bystry.pl i dostępnym na niej systemie rezerwacji są cenami brutto, tj. uwzględniają podatek od towarów i usług (VAT).

2. W Cenę za Usługę wliczone są koszty dostarczania do Pokoju mediów (energii elektrycznej, wody zimnej i ciepłej, ogrzewania, odprowadzania ścieków, wywozu śmieci, telewizji kablowej, sieci internet), jednego kompletu pościeli i ręczników, łącznie z praniem, papieru toaletowego, mydła, płynu do mycia naczyń oraz standardowego sprzątania końcowego, bez zmywania naczyń kuchennych i wynoszenia śmieci,  które klient zobowiązany jest czynić we własnym zakresie, oraz bez sprzątania ponadnormatywnego spowodowanego szczególnym niedbalstwem i niechlujstwem ze strony klienta.

W Cenę za usługę wchodzi również pakiet startowy, który obejmuje; kawę i herbatę, oraz ścierkę i gąbkę do mycia naczyń.

Poza wymienionymi powyżej dodatkowe środki czystości oraz środki spożywcze klient powinien jest nabyć na własny rachunek.

Ponadnormatywne sprzątanie, wymagające dodatkowego nakładu czasu pracy lub prania chemicznego, po zaplamieniu, zalaniu pościeli, kołder lub materacy, zabrudzeń, wymagających użycia specjalistycznych urządzeń lub firm, wiąże się z dopłatą dodatkową do Ceny za Usługę w wys. 100,00 zł. Również dopłata za usługę pralni chemicznej od kompletu pościeli z kołdrą lub materaca wynosi 100,00 zł i może zostać pobrana z Kaucji w dniu wymeldowania.

Dodatkowe Usługi w trakcie pobytu wiążą się z dopłatą do Ceny za Usługę w kwocie:

- wymiana ręczników ; 10,00 zł ręcznik kąpielowy/szt,

- wymiana pościeli 30,00 zł/os,

- dodatkowe jednorazowe sprzątanie w trakcie pobytu 100,00 zł,

- parking za kolejny samochód na jeden apartament (w miarę dostępności) 30,00 zł/doba,

- dodatkowe (poza pakietem powitalnym) napoje jak kawa, herbata - informacja u obsługi.

 

XI. Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Procedura Rezerwacji może być świadczona drogą elektroniczną, tj. przez system rezerwacyjny dostępny na stronie internetowej http://www.willa-bystry.pl.
 2. W celu zapewnienia prawidłowego korzystania z rezerwacji on-line, sprzęt komputerowy lub urządzenie mobilne Klienta musi spełnić następujące minimalne wymagania techniczne
  (i) dostęp do sieci Internet,
  (ii) zainstalowana przeglądarka internetowa,
  (iii) posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 3. Klient nie ma prawa dostarczania Wynajmującemu treści o charakterze bezprawnym.
 4. Warunki zawierania i rozwiązywania umowy, a także tryb postępowania reklamacyjnego określają przepisy odpowiednio Rozdziałów II i III oraz Rozdziału IX powyżej.

 

XII. Dane Wynajmującego

 1. We wszelkich sprawach związanych z dokonywaniem Rezerwacji oraz świadczeniem Usług, Klient może kontaktować się z Wynajmującym: a. telefonicznie – pod numerem +48 609109640; b. poprzez e-mail – kontakt@willa-bystry.pl; c. pisemnie na adres – ul. Karłowicza 7 | 34-500 Zakopane.
 2. Wynajmujący przyjmuje wpłaty na rachunek bankowy w banku Alior Bank  S.A. o numerze konta: 53 2490 0005 0000 4500 3747 1785. Dla przelewów zagranicznych dodatkowo niezbędny jest tzw. kod SWIFT („SWIFT CODE”) (BIC); ALBPPLPW.

 

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Wynajmującym a Klientem jest prawo polskie.
 2. W przypadku Rezerwacji dokonanej przez osobę fizyczną ewentualne spory rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny lub sąd miejsca położenia Pokoju, zaś w przypadku Rezerwacji dokonanej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub przez osoby prawne ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.
 3. Klient, któremu przysługuje status konsumenta ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę na zasadach opisanych pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Konsument może także skorzystać z platformy do internetowego rozstrzygania sporów (platforma ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01,07,2023 roku i ma zastosowanie do Rezerwacji, które zostaną złożone po tej dacie.
 5. Wszelkie zmiany Regulaminu będą dokonywane przez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej http://www.willa-bystry.pl

 

XIV. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu Rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że :
  Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest Firma Usługowo-Handlowa Jacek Pieróg ul. Karłowicza 7 , 34-500 Zakopane
  Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest system rezerwacji online Hotres.pl, który należy do firmy LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą w Jeleniej Górze 58-570 ul. Młyńska 12A nazywany dalej Hotres.pl

 

Dane osobowe

 1. Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.
 2. Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
 3. Opcjonalna zgoda Gościa na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu "checkbox" w procesie rezerwacji.
 4. Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail : kontakt@willa-bystry.pl.
 5. Szczegółowe cele i zakres przetwarzania danych osobowych w systemie Hotres określone są w załączniku.

 

Zobowiązania Administratora

 1. Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.
 2. Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów jakich jak : systemy realizujące płatności online oraz oprogramowanie recepcji.
 3. Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.

 

Zobowiązania Hotres.pl

 1. Hotres.pl jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Gościa, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Hotres.pl oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych.
 3. Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Gość wyrażają zgodę.
 4. W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązany się do:
  1. szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych
  2. ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania
  3. zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego
  4. regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.

Postanowienia końcowe

Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:

 1. konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;
 2. konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu;
 3. rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Hotres.pl;

Szczegółowe, aktualne zasady przetwarzania danych osobowych znajdują się pod adresem: http://www.willa-bystry.pl

 

 

Regulamin pobytu w Willi Bystry.

W celu zapewnienia udanego wypoczynku i uniknięcia nieporozumień prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem.

 1. Doba hotelowa zaczyna się od godziny 16:00 w dniu przyjazdu a kończy się o 10:00 w dniu wyjazdu.
 2. Możliwość wcześniejszego przyjazdu przed godz. 16:00 należy uprzednio uzgodnić z obsługą obiektu.
 3. Przedłużenie pobytu w dniu wyjazdu do godz. 22:00 wiąże się z opłatą 50% ceny dobowej pokoju (pod warunkiem dostępności pokoju i ustalenia tego faktu z obsługa).
 4. W przypadku skrócenia pobytu nie zwracamy pieniędzy za niewykorzystane dni.
 5. Prosimy o informacje o przyjazdach po godz. 20:00.
 6. Późny przyjazd po godz. 22:00 lub wcześniejszy przed 16:00 ( wymagający wcześniejszego serwisu ) skutkuje dodatkową opłatą w wys. 100 zł i wymaga ustalenia możliwości takiego zameldowania.
 7. Opłatę za cały pobyt należy uregulować w dniu zakwaterowania przed wydaniem kluczy do pokoju.
 8. Dzień przed wyjazdem prosimy o kontakt z obsługą pod numerem telefonu tel. 609109640 w celu umówienia się na oddanie kluczy.
 9. Klient ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody. W razie ich wystąpienia jest zobowiązany  do powiadomienia o tym obsługi i pokrycia  kosztów ich naprawy.
 10. Możliwość odwiedzin osób trzecich należy uprzednio uzgodnić z obsługą obiektu. Osoby odwiedzające mogą przebywać na terenie budynku do godz. 22:00
 11. Na pobyt większej liczby gości w pokoju niż ustalono w trakcie rezerwacji zgodę musi wyrazić obsługa stosownie do możliwości lokalowych i za dodatkową opłatą. W innym razie właściciel zastrzega sobie prawo usunąć z pokoju wszystkich gości i anulować rezerwację bez zwrotu poniesionych opłat.
 12. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do 7:00 rano.
 13. Zachowanie gości nie powinno zakłócać spokoju innych osób.
 14. Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających zachowującym się agresywnie, naruszającym spokój lub dobra sąsiadów oraz nieprzestrzegającym powszechnie stosowanych norm współżycia miedzy ludźmi obsługa ma prawo wymówić pokój w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych opłat.
 15. Na terenie budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia. Każdy pokój wyposażony jest w czujniki pożarowe. W przypadku nieuzasadnionego wezwania Straży Pożarnej, lub dearomatyzacji pokoju koszty ponosi użytkownik.
 16. Ze względu ochrony przeciw pożarowej na terenie obiektu i w pokojach nie wolno używać otwartego ognia w jakichkolwiek postaci oraz urządzeń elektrycznych lub gazowych niebędących wyposażeniem budynku.
 17. Zabrania się wnoszenia materiałów łatwopalnych, wybuchowych lub materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
 18. Do każdego pokoju wydawany jest po zameldowaniu jeden klucz. Za dodatkowy klucz pobieramy kaucje zwrotną w kwocie 250 zł.
 19. W przypadku zgubienia klucza pobierana jest opłata w kwocie 250 zł.
 20. Na każdy pokój przypada jedno miejsce postojowe na samochód osobowy.
 21. Parking przy budynku jest bezpłatny, niestrzeżony i tylko dla samochodów osobowych.
 22. Obsługa w dniu przyjazdu wskazuje miejsce postojowe. Prosimy o niezmienianie go w trakcie pobytu.
 23. Nie akceptujemy pobytów ze zwierzętami.
 24. Nie odpowiadamy za rzeczy zagubione, skradzione lub pozostawione na terenie obiektu.
 25. W obiekcie obowiązuje zakaz pozostawiania otwartych okien w czasie nieobecności gości. Budynek wyposażony jest w wentylację mechaniczną.
 26. Nie odpowiadamy za rzeczy pozostawione po wymeldowaniu się z pokoju.
 27. Obowiązuje zakaz chodzenia po budynku w obuwiu narciarskim, górskim, przechowywanie sprzętu narciarskiego, rowerów, sanek oraz wózków  dziecięcych możliwe jest wyłącznie w narciarni/szatni na parterze.
 28. Tylko w wybranych pokojach można dostawiać  łóżeczko dziecięce. Prosimy pytać o taką możliwość.
 29. Uprzejmie prosimy, aby na koniec pobytu pozostawili Państwo umyte naczynia oraz wyrzucone śmieci.
 30. Prosimy o wyrzucanie śmieci do pojemników znajdujących się przed budynkiem we wskazanym przez obsługę miejscu.
 31. Kaucja zwrotna 400-2000 zł pobierana jest w dniu przyjazdu gotówką.
 32. Do kwoty wynajmu pokoju doliczana jest dodatkowo miejscowa opłata klimatyczna – 2 zł /os za dzień
 33. Dokonując rezerwacji wynajmujący akceptuje powyższy regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji oraz dopełnienia wszelkich obowiązków formalnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Wszelkie pytania odnoście pobytu, wątpliwości, zauważone problemy czy usterki, jak również wszelkie informacje o atrakcjach w okolicy prosimy kierować do obsługi - tel. 609109640 lub poprzez e-mail kontakt@willa-bystry.pl

 

Życzymy miłego pobytu! 

Willa Bystry Partner

Partner Willa Kozińcówka


Nasza strona korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach użytkowników. Dalsze korzystanie ze strony, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę prywatności.